Search
Close this search box.

Tämä on Prehealth Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.8.2019. Viimeisin muutos 1.8.2019.

 

Rekisterinpitäjä

Prehealth Oy (3009464-2)
Satamakaari 35C, 00980 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Niko Leppikangas
info@prehealth.fi
Puh. 050 339 4278

 

Rekisterin nimi

Asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus- ja maksutiedot, asiakastiedustelut, tilaustiedot)

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilön suostumus
sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun kehittäminen, asiakaspalvelu ja kohdennettu digitaalinen sekä henkilökohtainen markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys, yhteystiedot, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteiseen ja ostettuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Markkinointirekisteri on voimassa kaksi vuotta edellisestä toimenpiteestä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, kuin mahdollisesti palvelun tuottamiseen osallistuville osapuolille. Palvelun tuottamiseen mahdollisesti osallistuvien osapuolien kanssa on tehty salassapitosopimus. Tietoja voidaan julkaista muille ulkopuolisille tahoille siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Jos rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja palveluun tuottamiseen osallistuvien osapuolten toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).